Wyceń swoje zamówienie
Odezwiemy się do Ciebie z wyceną w ciągu 24h

 

Kontakt


    /  Regulamin

  Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego

  www.schoodies.pl

   

  Definicje

  1. Sklep – działający pod adresem www.schoodies.pl serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pomocą Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
  2. Sprzedawca – Jan Ochędalski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SCHOODIES Jan Ochędalski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5342612364, REGON 384971743.
  3. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który składa Zamówienie lub zawiera Umowę ze Sprzedawcą.
  4. Konsument – osoba fizyczna składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 3311 KC prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę ze Sprzedawcą.
  6. Cena – wyrażona w złotych polskich wartość, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar. Cena uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT).
  7. Towar – rzecz ruchoma nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta wymieniona w Sklepie, mogąca być przedmiotem Zamówienia.
  8. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
  9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu stanowiący integralną część Umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.).
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu, które określa rodzaj i liczbę Towarów.
  12. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określający warunki Umowy, w tym sposób dostawy i płatności.
  13. Koszyk element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary.
  14. Koszt dostawy koszt dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę do Klienta na wskazany przez niego adres.
  15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020.1740 t.j. ze zm.)
  16. Przesyłka kurierska – przesyłka rejestrowana będąca paczką pocztową, doręczana za pośrednictwem kuriera InPost.
  17. Czas realizacji – czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i dostarczy je Klientowi lub przekaże za pomocą przesyłki kurierskiej.

   

  Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zasady zawierania Umowy, dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów, uiszczenia przez Klienta Ceny za Towar, uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy oraz zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.
  2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.
  3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  4. drogą telefoniczną: 695 507 577 lub 728 100 000,
  5. drogą mailową: info@schoodies.pl,
  6. drogą pocztową: ul. Wiejska 16A, 05-805 Otrębusy,
  7. za pośrednictwem portalu Facebook: www.facebook.com/schoodies.
  8. Każda osoba korzystająca ze Sklepu jest zobowiązana do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu oraz znajdujących się w nim informacji lub zdjęć do celów innych niż ich przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych, prowadzenie na stronach Sklepu lub z ich wykorzystaniem jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. – bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
  9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
   w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  10. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

   

  Wymagania techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Towarów w Sklepie oraz składania Zamówień, niezbędne są:
  2. urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu telefon, komputer, tablet,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. zainstalowany program FlashPlayer.

   

  Składanie Zamówienia

  1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się Klienta z Regulaminem
   i akceptacja jego postanowień.
  2. Składanie Zamówienia następuje poprzez:
  3. wybór Towaru z dostępnego, w chwili składania Zamówienia, asortymentu Sklepu (kolekcji) z zaznaczeniem rozmiaru oraz ilości,
  4. potwierdzenie przez Klienta dokonania Zamówienia poprzez wybór przycisku „Dodaj do koszyka”,
  5. po akceptacji Zamówienia, wybór przycisku „Przejdź do kasy”,
  6. wprowadzenie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę,
  7. wybór jednego z dostępnych sposobów płatności oraz dostawy.
  8. Sprzedawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia w terminie do 45 dni kalendarzowych. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia Czasu realizacji w sytuacji braków materiałowych u dostawców Sprzedawcy. O ewentualnych opóźnieniach Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia.
  9. W Formularzu Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania pełnych i prawdziwych danych.
  10. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku.
  11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu, ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych w Sklepie. Sprzedawca w miarę możliwości technicznych podejmie kroki, aby poinformować o tym fakcie na stronie Sklepu.
  12. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia, wygenerowane z systemu Przelewy24 i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, jak również potwierdzenie zawarcia Umowy.
  13. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail Umowa między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta.

   

  Płatności

  1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz w zależności od wyboru sposoby dostawy, także wszelkich Kosztów dostawy.
  2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem pośrednika płatności Przelewy24.
  3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. Więcej informacji odnośnie bezpieczeństwa i przetwarzania danych dostępne na stronie https://www.przelewy24.pl/.

   

   

  Dostawa

  1. Dostawa Towaru następuje w jeden z poniższych sposobów:
  2. za pośrednictwem kuriera InPost – w formie przesyłki kurierskiej,
  3. bezpłatnie przez Sprzedawcę na teren placówki edukacyjnej przynależnej do dedykowanej kolekcji dostępnej w Sklepie.
  4. Koszt dostawy Towary, wskazany w ust. 1 pkt. a) powyżej, ponosi w całości Klient.
  5. Dostawa, o której mowa w ust. 1 pkt. b) powyżej, możliwa jest wyłącznie w przypadku zamieszczenia przez Sprzedawcę stosownej informacji w Formularzu Zamówienia o możliwej dostawie w tej formie.
  6. Klient zobowiązany jest podać w Formularzu Zamówienia adres, pod który Towar ma zostać dostarczony. Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru pod wskazanym adresem.
  7. W przypadku dostawa Towaru w formie przesyłki kurierskiej zaleca się, aby Klient w obecności kuriera InPost zbadał przesyłkę czy nie doszło do ubytku lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera DHL Parcel Polska sp. z o.o., który dostarczył towar oraz wykonanie zdjęć dokumentujących uszkodzenia. O powyższym fakcie należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.
  8. W przypadku wystąpienia zdarzenia lub zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę,
   w szczególności siły wyższej, a które to zdarzenia uniemożliwiają dostarczenie Towaru we wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie o jaki może ulec przesunięciu dostarczenie Towaru.
  9. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   

  Odstąpienie od umowy

  1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w art. 38 pkt. 3 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 t.j. ze zm.).
  2. W przypadku Towarów innych niż Towary, o których mowa w ust. 1 Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  3. Bieg terminu określonego w ust. 2 powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi na wskazany przez niego w Formularzu Zamówienia adres.
  4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w §2 ust. 3 b) oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
  5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta droga mailową, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego w Formularzu Zamówienia adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  6. Konsument powinien odesłać Towar na adres: Franciszek Mrzygłód Klonowa 6, 05-807 Podkowa Leśna niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
  7. Konsument ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Towaru.
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
  9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym Koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru od Konsumenta lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego nadania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   

  Reklamacje

  1. Sprzedawca odpowiedzialny jest względem Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  2. Jeżeli Towar ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć reklamację na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  3. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują uprawnienia, o których mowa
   w ust. 1-2 powyżej (wyłączenie rękojmi).
  4. Reklamacje można złożyć w jednej z poniższych sposób:
  5. drogą mailową: info@schoodies.pl,
  6. drogą pocztową: Klonowa 6, 05-807 Podkowa Leśna
  7. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie żądanie Klienta uznaje się za uzasadnione.

   

  Gwarancje

  1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na Towary będące przedmiotem Umowy, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji udzielonej przez Sprzedawcę na stronie Sklepu przy opisie Towaru będącego przedmiotem Umowy.
  2. Towary będące przedmiotem Umowy mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora, od którego Sprzedawca pobiera niezbędne materiały w celu realizacji Zamówienia.
  3. W przypadku gdy Towar będący przedmiotem Umowy jest objęty gwarancją jakości udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta
   na jego wyraźne życzenie, określając jednocześnie okres, na jaki producent lub dystrybutor udziela gwarancji.

   

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   

  Dane osobowe w Sklepie

  1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
   a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
   b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

   

  Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje drogą mailową Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.