Szkoła

Jak się liczy średnią w szkole?

W Polsce średnia ocen w szkole jest zwykle obliczana na podstawie wartości liczbowych przypisanych do poszczególnych ocen. Poniżej przedstawiam tradycyjny system oceniania w Polsce:

  1. Niedostateczny (ndst) – 1
  2. Dopuszczający (dop.) – 2
  3. Dostateczny (dst.) – 3
  4. Dobry (db.) – 4
  5. Bardzo dobry (bdb.) – 5
  6. Celujący (cel.) – 6

Średnia ocen obliczana jest poprzez zsumowanie wszystkich ocen i podzielenie ich przez liczbę tych ocen. Na przykład, jeśli uczeń ma oceny: 4, 5, 3, 5, 4, to średnia wynosi:

(4 + 5 + 3 + 5 + 4) / 5 = 21 / 5 = 4,2

W tym przypadku średnia ocen ucznia wynosi 4,2.

Czytaj także: Czy religia/etyka wlicza się do średniej?

W niektórych szkołach lub na niektórych kierunkach studiów mogą obowiązywać lekko odmienne zasady ważenia ocen (na przykład różna waga oceny z głównego przedmiotu w stosunku do oceny z przedmiotu dodatkowego), ale podstawowy mechanizm obliczania średniej oparty jest na sumowaniu ocen i dzieleniu przez ich liczbę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *